Автор: Компания "Miloan"
17.12.2021
views
31089  просмотров
shares
74

Перелік різновидів споживчих кредитів

Інформація щодо отримання споживчого кредиту

Споживчий кредит, первісний строк повернення якого не перевищує 120 календарних днів та передбачає одноразову (одночасну) сплату позичальником всієї заборгованості за кредитним договором в останній день (не пізніше останнього дня) строку кредитування

(PDL кредит)

Споживчий кредит, загальний розмір якого не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, установленої на день укладення кредитного договору строк повернення якого не перевищує 120 календарних днів та передбачає одноразову (одночасну) сплату позичальником всієї заборгованості за кредитним договором в останній день (не пізніше останнього дня) строку кредитування

(Мікрокредит)

Різновиди кредитів

істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту

розміщені за посиланням 

розміщені за посиланням 

умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи термін їх дії

Акції (умови отримання, термін дії) розміщені за посиланням

Акції (умови отримання, термін дії) розміщені за посиланням

сума (ліміт), на яку (який) може бути наданий споживчий кредит (від мінімального розміру до максимального), строк користування нею (ним) (від мінімального значення до максимального)

Від 6 800 грн. до 23 000 грн.

Строк користування – від 91 (дев'яносто одного) до 120 (ста двадцяти) календарних днів, пролонгація можлива

Від 500 грн. до  6700 грн.

Строк користування – від 91 (дев'яносто одного) до 120 (ста двадцяти) календарних днів, пролонгація можлива

наявність, перелік і вартість супровідних послуг фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб, уключаючи розмір платежу та базу його розрахунку

Комісія за надання кредиту може становити від 0% до 25% від суми кредиту

Комісія за надання кредиту може становити від 0% до 25% від суми кредиту

реальна річна процентна ставка

від 7500,65% до 36795,19%

від 7500,65% до 36795,19%

гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де розміщено умови договору (уключаючи його публічну частину, оферти) та інших типових договорів про надання споживчого кредиту, внутрішні правила надання фінансових послуг фінансовою установою

https://miloan.ua/s/documents

https://miloan.ua/s/documents

Попередження

(застосовується для всіх різновидів споживчого кредиту)

1. У випадку, якщо у позичальника (споживача) будуть існувати будь-які боргові зобов’язання за договором про споживчий кредит, і вони не будуть погашені (виконані) в останній день строку кредитування передбаченого договором про споживчий кредит (з урахуванням пролонгацій) або графіком платежів, виконання зобов’язань зі сплати платежів вважається простроченим позичальником і ТОВ «Мілоан» (надалі – кредитодавець, фінансова установа) має право самостійно або із залученням колекторської компанії розпочати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, відступити права вимоги погашення боргу іншій фінансовій установі, ініціювати процедури стягнення заборгованості в примусовому порядку. 

За несвоєчасне повернення суми кредиту та/або сплати процентів за користування кредитом, позичальник зобов’язаний сплатити кредитодавцю пеню та/або проценти за прострочення виконання грошового зобов’язання у розмірі, що визначений індивідуальною частиною кредитного договору.

У разі прострочення позичальником зобов’язань з повернення кредиту та/або сплати процентів за його користування та/або інших платежів згідно з умовами договору за наявності вимоги кредитодавця позичальник зобов’язаний сплатити на користь кредитодавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми невиконаного грошового зобов’язання, за кожен день прострочення та не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня) нарахована за порушення зобов’язань позичальником не може перевищувати 50 відсотків від загальної суми кредиту одержаного позичальником за договором, а у випадку, якщо загальний розмір кредиту не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, сукупна сума неустойки не може перевищувати розміру подвійної суми, одержаної позичальником за договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін. Вказана пеня розраховується по дату повного погашення простроченої заборгованості, включаючи день такого погашення або до досягнення максимально можливого розміру визначеного договором.

2. Порушення позичальником (споживачем) виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.

3. Фінансовій установі (ТОВ «Мілоан») забороняється вимагати від позичальника (споживача) придбання будь-яких товарів чи послуг від ТОВ «Мілоан» або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту.

4. Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах позичальник (споживач) має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

5. Фінансова установа (ТОВ «Мілоан») має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.

6. Споживач може відмовитися від отримання рекламних матеріалів кредитодавця засобами дистанційних каналів комунікації, зокрема зателефонувавши на гарячу лінію за тел. +38 044 3373667, або надіславши листа на електронну пошту info@miloan.ua, або скориставшись формою зворотного зв’язку за посиланням https://miloan.ua/contacts.

7. Можливі витрати на сплату позичальником (споживачем) платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного позичальником (споживачем) способу сплати.

8. Ініціювання позичальником (споживачем) продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов'язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для споживача 

Сторінка офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ розміщена за посиланням: https://kis.bank.gov.ua/

Інформацію про розгляд звернень Національним банком України розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку у розділі "Захист прав споживачів" за посиланням https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

Повідомляємо, що позичальнику (споживачу) необхідно негайного інформувати ТОВ «Мілоан» про несанкціонований доступ або зміну інформації позичальника (споживача) в системах дистанційного обслуговування ТОВ «Мілоан».

Порядок і процедура захисту персональних даних споживачів розміщені за посиланням.

Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів.

Позичальник має право погасити заборгованість (повернути кредит і сплатити комісію (якщо застосовується) та проценти за користування кредитом), що існує (нарахована) на момент сплати, достроково повністю або частково. 

Позичальник (споживач) має право розірвати чи іншим чином припинити договір про споживчий кредит в односторонньому порядку в будь-який момент його дії, за умови відсутності у позичальника (споживача) заборгованості перед кредитодавцем за договором на момент такого розірвання чи іншого припинення договору, шляхом надсилання письмового повідомлення кредитодавцю.

Позичальник (споживач) має право відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, письмово повідомивши про це кредитодавця не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту підписання цього договору. В такому випадку позичальник протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит зобов'язаний повернути кредитодавцю одержані ним грошові кошти, сплатити комісію за надання кредиту у повному обсязі та проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення. Якщо позичальник подає повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.